Célébration de la Journée Météorologique Mondiale à Ranomafana

Célébration de la Journée Météorologique Mondiale à Ranomafana

par scom | ven, 03/25/2016 - 10:51

23 Mars, Journée météorologique mondiale: une date marquant l'entrée en vigueur de la convention portant création de l’Organisation Météorologique Mondiale. "Plus chaud, plus sec, plus humide : regardons l’avenir en face" tel est le thème de cette journée mémorable.
Ce Mercredi 23 Mars 2016, la célébration s'est déroulée à RANOMAFANA, en partenariat avec le Centre de recherche VALBIO. L'essence de cette destination touristique dans la région de VATOVAVY FITOVINANY réside dans sa richesse en biodiversité (faune et flore endémiques). Après les discours prononcés respectivement par l'adjoint au Maire de la Commune rurale de RANOMAFANA, le représentant du chef de la région VATOVAVY FITOVINANY, et le SG deux Ministère du tourisme des transports et de la Météorologie, nous avons ensemble entamé l'inauguration de la station Climatologique automatique. Cette station fera désormais partie du réseau d'observation de la Météo. L'importance capitale de cette station dans la prise de décision pour la protection de la biodiversité de Ranomafana a été présenté par le chercheur de VALBIO.
Nous avons le plaisir de vous partager les discours de Mr le SG du ministère du tourisme , des Transports et de la Météorologie,ainsi que des photos illustrant la journée.
Ce 24 Mars, l'inauguration de la station météo à Beravina a été effectuée avec succès par MR le MINISTRE. Des conférences portant sur le thème "plus chaud plus sec plus humide :regardons l’avenir en face" et "services climatiques destinés aux publics, ainsi que des expositions ont été au programme.

FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENENA HO AN’NY FAMANTARANA NY TOETRY NY ANDRO
23 MARS 2016, RANOMAFANA

KABARY FANOKANANA NY FITAOVANA FITILINA NY TOETRY NY ANDRO ETO AMIN’NY TOERAM-PIKAROHANA CENTRE VALBIO-RANOMAFANA

Andriamatoa lehiben’ny faritra Vatovavy Fitovinany,
Andriamatoa Lehiben’ny Distrikan’Ifanadiana,
Andriamatoa Ben’ny Tananan’i Ranomafana,
Andriamatoa Mpandrindra ny COSAV n’ny Conservation Internationale,
Andriamatoa Talen’ny Foibe VALBIO,
Tompokolahy sy Tompokovavy,

Ny voalohan-teny amin’izao fihaonantsika anio izao dia ny manolotra fiarahabana ho anareo rehetra tonga marobe manotrona izao fotoana manantantara eto amin’ny kaominin’i Ranomafana izao. Arahaba tompoko ary misaotra indrindra amin’izao fanotronanareo izao lanonana izao.
Toy ny isan-taona dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an’ny famantarana ny toetry ny andro isika anio 23 Marsa 2016 hanamarihana ny fitsingerenan’ny andro 23 Marsa 1950 namoronana ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an’ny Famantarana ny Toetry ny Andro na ny Organisation Météorologique Mondiale , ary koa hanasongadinana ny anjarabiriky lehibe entin’ireo foibe famantarana ny toetry ny andro maneran-tany amin’ny fiarovana sy fiahiana ny ain’olona sy ny fananany manoloana ireo loza voajanahary mifandraika amin’ny toetry ny andro.
Ny lohahevitra ho vohizina ao anatin’ny fankalazana amin’ity taona 2016 ity dia ny hoe: Mafana kokoa, Maina kokoa, Manorana kokoa: andao hiara-hibanjina ny ho avy. Nosafidin’ny Organisation Météorologique Mondiale manokana io lohahevitra io mba hisintonana ny saintsika rehetra amin’ireo tranga ara-toetrandro tsy mahazatra hiainantsika amin’izao fotoana izao ary ireo voka-dratsy aterany sy ny hibanjinantsika ny ho avy eo anatrehan’ny fiovan’ny toetrandro .
Raha ny maneran-tany no jerena dia voalaza fa ny taona 2015 no taona nafana indrindra hatramin’ny nisin’ny fandrefesana. Teto Madagasikara kosa dia taona fahatelo amin’ireo nafana indrindra ny taona 2015 hatramin’ny taona 1971 ary tany Mahajanga , ny 2 Febroary 2015 no nahitana mari-pana ambony indrindra satria dia nahatratra 39,5 °C izay tsy fahita hatramin’ny taona 1961.
Tao anatin’izao taom-pahavaratra 2015-2016 mbola diavintsika izao dia nikija ny orana tany amin’ny faritra avaratr’andrefana sy avaratrin’ny Nosy iny nandritra ny andro maromaro ka nahatondraka ny renirano sy nahatapaka ny lalana ary maro be ireo tra-boina noho izany.
Tetsy andaniny kosa anefa , noho ny tsy fahampin’ny orana nandritra ny fotoana naharitra tamin’ny taon-dasa tany amin’ny faritra atsimo sy ny mbola niantraikan’ny vokatr’ilay seho atao hoe El-Nino izay vao maika nampihantona ny orana tamin’ity taona ity , dia hianjadin’ny hain-tany iny faritra iny . Fahasahiranana maro samihafa no vokatr’izany toy ny tsy fahampin-tsakafo.
Tsy ny olombelona ihany anefa no mizaka ny voka-dratsin’ireny tranga ara- toetrandro mahery vaika ireny fa eo dia eo koa ny zavaboary dia ny zavamaniry sy ireo biby miaina . Raha eo amin’ny lafiny zavaboary dia lohalaharana ity nosintsika ity eo amin’ny akantony sy ireo zavamaniry na biby tsy fahita naaiza na aiza raha tsy eto amintsika. Sangany amin’izany i Ranomafana sy ny distrikan’Ifanadiana izay nofidin’ny Ministeran’ny Fizahan-tany, ny Fitaterana ary ny Famantarana ny Toetry ny Andro hanombohana ny fanamarihana ity andro iraisam-pirenena ho an’ny famantarana ny toetry ny andro ity.I Ranomafana dia ato anatin’ny alamando tropikaly izay manankarena ara –javaboary ary anisany manana faritra voaharo malaza eran’izao tontolo izao noho ireo arena amin’ny lafiny zava-maniry sy biby miaina tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Tandindonin-doza anefa ireo arena voajanahary hananantsika eto Ranomafana ireo amin’izao fotoana izao noho ny fiakaran’ny hafanana ka mampiova ny toetrandro.Raha ny fanadiadiana nataon’ny foibe famantarana ny toetry ny andro dia hita fa tao anatin’ny 35 taona farany ,izany hoe hatramin’ny taona 1981 no mankaty , dia nahitana fiakarany ny mari-pana ambony indrindra eto Ranomafana, izany hoe mihamafana ny andro .Zava doza ho an’ireo zava-boary eto Ranomafana no mety aterak’izany fiakaran’ny hafanana izany raha tsy foafehy: hifindra toerana ireo biby miaina ao anaty valan-java-boary arovana ary ho lany tamingana ireo zava-maniry.
Ekena fa tsy azo ialana ny loza vokatry ny toetry ny andro sy toetrandro , nefa kosa, azo atao tsara ny misoroka izany mialoha. Azo atao ny manova ireo tandindon-dozan’ny toetrandro, hanasoavana sy hampitomboana ny harin-karen’ny firenena. Anisan’ny fototra ihavian’izany tombontsoa izany, ny fametrahana izao “station automatique”; fitaovana manokana, natao hitiliana ny fivoaran’ny atmosfera: manome ny haben’ny rotsak’orana, ny rivotra, ny tsindrin’ny atmosfera, ny maripana, sns. Ireny TORO HAY rehetra ireny no akora fototra entin’ny METEO MALAGASY manome tombana sy vinavina manakaiky kokoa ny zava-misy hatrany ary ampiasain’ny eto amin’ny Centre Valbio hanarahamaso ny fizotrin’ny toetrando eto Ranomafana. Zava-dehibe ho an’ny Centre Valbio izy ity satria manampy azy amin’ny fandraisana fanampahankevitra manoloana ny mety ho fiatraikan’ ny fiovaovan’ny toetrandro eo amin’ireo biby sy zava-maniry ireo. Tretrika ianareo eto Ranomafana nofidin’ny Conservation Internationale ho anisan’ireo toerana 17 hampiarana ny tetik’asa TEAM na Tropical Ecology Assessment and Monitoring. Isaorantsika azy ireo izany. Anisan’ny toerana misarika mpizaha-tany maro aty, noho ireo harena voajanahary raiketiny ireo, izay maro dia maro no tsy misy afa-tsy eto amintsika. Rariny noho izany, raha araha-maso akaiky mba hamatarana sy haminavinana ny mety ho fivoaran’ireo karazan-javamaniry sy biby, ary koa ny ho fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Tamin’ny volana Jona 2011 no nanomboka niasa sy namoka vokatra ity station automatique ity ary efa hita soritra ireo tombontsoa vokatry ny fisiany, hoenti-miaro ireo zavaboahary nomen-janahary antsika. Manombok izao dia ho raisina anisan’ny tambajotran’ny fitilina ny toetry ny andro eto Madagasikara ity eto Ranomafana ity, ka izao tontolo izao dia afaka ahazo ireo refy voaray eto.
Ambara amin’ny fomba ofisialy àry ny fisiany, ambara etoana fa tafiditra anatin’ny tambajotran’ny fitiliana ny momba ny toetry ny andro eto Madagasikara ihany koa ny “station automatique” eto Ranomafana.
Misaotra tompokolahy, mankatelina tompokovavy.

 

Laissez un Commentaire

ADRESSE

PUBLI INFORMATION

RGB Couleur Naturelle